Provozní řád

         PROVOZNÍ   ŘÁD  MOTOKROSOVÉ   TRATĚ
                                   MX    ÚŠTĚK o.s.

Provozovatelem motokrosové tratě je  MX Úštěk, 1.máje 130 Úštěk
Kontaktní  osoby :
p. Musil  Milan    739 016 432
p. Černý  Jan      602 939 358
p. Šulík  Václav   725 596 191


Každý návštěvník areálu je povinen před vstupem do areálu a před započetím jeho využívání, kontaktovat výše uvedené osoby, nebo pověřeného  člena MX Úštěk přítomného v areálu, seznámit se s tímto provozním řádem, řídit se jeho pokyny a počínat si vždy ohleduplně a zachovávat dobré mravy. 
 Na celém území  chráněných  krajinných oblastí je zakázáno:
- vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly a obytnými přívěsy mimo silnice a místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody
1. Trénink je zakázán osobám pod vlivem alkoholu, drog či jiných omamných a návykových látek( včetně léků snižujících pozornost a koncentraci)
2.  Jízda po trati je povolena výhradně jízdním kolům terénním motocyklům ( včetně enduro),sajdkárám a čtyřkolkám, pitbikum  splňujícím technické podmínky.
3. Pro trénink jsou vymezeny následující tréninkové dny a doba :

Úterý                  15.00   -    19.00
Čtvrtek               15.00   -     19.00
Sobota               09.00   -     19.00
Neděle               09.00   -     19.00
 

Teamy můžou trénovat po dohodě s kontaktními osobami, uvedenými výše.
Poplatek za trénink motocyklu/ čtyřkolky nad 85 ccm je  100,- Kč.
Poplatek za trénink motocyklu/čtyřkolky do 85 ccm   zdarma.
Provozovatel tratě si vyhrazuje právo tréninkový den zrušit nebo omezit jeho dobu, případně pořádat v tento termín organizovaný trénink.
4.  Jezdci mladší 18-ti let se smějí pohybovat po trati pouze pod dozorem jejich zákonného zástupce.
5.  Každý jezdec je povinen vybavit se příslušnou bezpečnostní výbavou bezpečnostní helma, rukavice, chrániče, pevnou obuv, úrazové pojištění vztahující se   k  jim provozované činnosti a pojištění na škodu způsobenou třetí osobě.
6.  Jezdci, trénující na trati, musí být důkladně seznámeni s ovládáním motocyklu.
7.  V první části tréninkové jízdy jede jezdec pomalu, seznamuje se s tratí, zejména s jeho profilem, povrchovým složením, sjízdnosti tratě a případnými dalšími  změnami v profilu tratě.
8.  Při vjíždění na trať, stejně tak i vyjíždění z trati, musí jezdec zvýšit opatrnost.
9.  Jízda po trati je daná a povolená pouze v jednom směru.
10.  Při hromadném tréninku a předjíždění musí jezdec/ jezdci/ zvýšit opatrnost.
11.  Trénink jezdců není organizován( pokud není rozhodnuto jinak )  a  probíhá na vlastní nebezpečí. Provozovatel nezajišťuje v době tréninku lékařskou a jinou technickou pomoc.
12.  Při poruše stroje na trati je jezdec povinen jej neprodleně odstavit mimo trať.
13.  Jízdě v místě parkování strojů a doprovodných vozidel je povolena pouze na  první  rychlostní  stupeň.
14.  V areálu trati a v přilehlém okolí je zakázáno jakékoliv mytí, čištění čistění strojů. Případné opravy strojů je možné provádět pouze na místě určeném provozovatelem trati ( depu). Doplňování provozních náplní je povoleno se zvýšenou opatrností, pouze na vyhrazeném místě určené provozovalem.
15.  Při manipulaci s hořlavými látkami ( benzín, nafta )  je zakázáno kouřit.
16.  Jakýkoliv únik provozních náplní je nezbytné bez prodlení hlásit provozovateli  tratě a učinit nezbytná opatření, vedoucí k zmírnění jejich následků. Případné odstraňování následků úniku provozních náplní půjde k úhradě jeho původci.
17.  V celém prostoru trati a přilehlém okolí je zakázáno znečišťování odpadky a odkládání jakéhokoliv odpadu ( pneumatiky,oleje, atd. )  Pro běžný komunální odpad jsou na určených místech v prostoru trati vyhrazeny a označeny odpadové kontejnery. Každý návštěvník areálu je povinen třídit odpad do takto označených kontejnérů.
18.  V době jízdy strojů po trati je zakázán  volný pohyb osob po trati a volné pobíhání psů a ostatních domácích zvířat. Dále je zakázáno poškozovat vybavení areálu,rozdělávat oheň(mimo místa k tomu určená ), používat areál k jiným účelům a jiným způsobem, než ke kterým je určen.
19.  Při porušení provozního řádu, nebo při nedodržení pokynů provozovatele, či jeho zástupce, bude jezdci jízda ihned ukončena. Jezdec může být vykázán z areálu.
20.  Provozovatel areálu nenese odpovědnost za úraz, či škody vzniklé použitím areálu, nebo za škody způsobené doprovodem jezdce.
21.  Jakoukoliv škodu, kterou návštěvník způsobí provozovateli tratě, nebo třetím osobám, je povinen uvést na vlastní náklady do původního stavu, nebo uhradit odpovídající částkou, při čemž se řídí platnými právními předpisy.

22.  Každý ( jezdec,doprovod, návštěvník ),  kdo zahájí trénink, nebo se pohybuje na trati a v areálu, tímto souhlasí s provozním řádem a bude jej dodržovat.